ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชุมพล


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 สำนักงานปลัด 6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานปลัด 7
3 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กมลรัตน์ 14
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปลัด 11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปลัด 15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 15
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 27
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 29
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 32
11 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด 30
12 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 1) สำนักงานปลัด 28
13 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 39
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กมลรัตน์ 47
15 ภาษีป้าย กมลรัตน์ 57
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย กมลรัตน์ 76
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 กมลรัตน์ 39
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 กมลรัตน์ 67
19 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองการศึกษาฯ 135
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 61
21 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด 97
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง หลักเกรณ์การใช้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2564 กมลรัตน์ 46
23 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 6325
24 ประกาศรายชื่อ และกำหนดวันเวลาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพล 73
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 58
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 45
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)) กองสาธารณสุข 58
28 โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในตำบล สำนักงานปลัด 52
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 53
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง กมลรัตน์ 75

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สายตรงนายกอบต.

081-8504654

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735