ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชุมพล


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริารส่่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุขององค์การบริารส่่วนตำบลหนองชุมพล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานปลัด 4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำพฤศจิกายน 2564 สำนักงานปลัด 4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปลัด 5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล กองคลัง 3
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2565 สำนักงานปลัด 6
6 เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. สำนักงานปลัด 12
7 ขอเชิญประชาชน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองชุมพล 10
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำตุลาคม 2564 สำนักงานปลัด 8
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 15
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 สำนักงานปลัด 8
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2564 ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 กองคลัง 7
12 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ สำนักงานปลัด 9
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ชื่่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 7
14 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง สำนักงานปลัด 27
15 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(สถ./ผ.ถ.๔/๔)ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (สถ./ผ.ถ.๔/๕)และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สำนักงานปลัด 9
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 14
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 37
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล สำนักงานปลัด 84
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด 14
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 สำนักงานปลัด 25
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำเดือนกันยายน 2564 สำนักงานปลัด 18
22 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานปลัด 17
23 โครงการพัฒนาส่งเสริมความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 40
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 สำนักงานปลัด 35
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 สำนักงานปลัด 40

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735