ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สภาพทั่วไป 5012
2 สภาพทางเศรษฐกิจ 2957
3 โครงสร้างพื้นฐาน 1281
4 สภาพทางสังคม 2392
5 ข้อมูลอื่นๆ 1176
6 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านเพื่อต้านยาเสพติด 368
7 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 359
8 ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองชุมพล 238
9 ประชุมกิจกรรมส่วนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 107
10 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้สูงอายุในตำบลหนองชุมพล ประจำเดือนเมษายน 2560 87
11 โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2560 133
12 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี 359
13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแกผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 93
14 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 106
15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ 85
16 งานวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย 108
17 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 192
18 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแกผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 94
19 มอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน ศพต.อบต.หนองชุมพล 108
20 รร.กล้วยไม้ วัยใส ทำการเรียนการสอนปลูกพืชเกษตร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 98
21 โรงเรียนกล้วยไม้วัยใส เรียนเต้นบาสโลป วันที่ 16 สิงหาคม 2560 78
22 ประชุมสภาองค์กรชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2560 78
23 ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 76
24 โครงการวันระลึกพระคุณแม่ 12 สิงหาคม 2560 71
25 รร.กล้วยไม้ วัยใส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 80
26 โครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 69
27 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ประจำปี 2560 71
28 ประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 67
29 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ วัดหนองชุมพล 124
30 พิธีเปิดตลาดนัดชุมชนสีเขียว ตำบลหนองชุมพล วันที่ 10 พ.ย.60 81
31 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 62
32 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำเดือนธันวาคม 2560 64
33 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็ก สพด.อบต.หนองชุมพล 74
34 ประชุมกองทุนออมบุญ (วันละบาท) อบต.หนองชุมพล ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 97
35 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 92
36 โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 119
37 อบต.หนองชุมพล จัดงาน วันชื่น คืนสุข 71
38 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2018 อำเภอเขาย้อย 83
39 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา(เขาไม้รัง) 64
40 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง โดยการมีส่วนร่วม" 96
41 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช 63
42 ประชาคมหมู่บ้าน ม.1 ประจำปี 2561 12 กุมภาพันธ์ฺ 2561 54
43 โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ม.1 ระหว่างวันที่ 12-20,27 กุมภาพันธ์ 2561 64
44 ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 90
45 โครงการปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 10 วันที่ 22 มีนาคม 2561 135
46 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านใหม่ ประจำปี 2561 อบต.บ้านใหม่ จังหวัดนครปฐม 98
47 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสิรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 126
48 ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันกีฬา งานสงกรานต์ ประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2561 114
49 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2561 59
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สายตรงนายกอบต.

081-8504654

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735