ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล


# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สภาพทั่วไป 5578
2 สภาพทางเศรษฐกิจ 3229
3 โครงสร้างพื้นฐาน 1550
4 สภาพทางสังคม 2747
5 ข้อมูลอื่นๆ 1352
6 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านเพื่อต้านยาเสพติด 389
7 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 379
8 ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองชุมพล 295
9 ประชุมกิจกรรมส่วนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 130
10 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้สูงอายุในตำบลหนองชุมพล ประจำเดือนเมษายน 2560 120
11 โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2560 179
12 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี 433
13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแกผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 126
14 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 130
15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ 190
16 งานวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย 216
17 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 208
18 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแกผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 106
19 มอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน ศพต.อบต.หนองชุมพล 130
20 รร.กล้วยไม้ วัยใส ทำการเรียนการสอนปลูกพืชเกษตร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 113
21 โรงเรียนกล้วยไม้วัยใส เรียนเต้นบาสโลป วันที่ 16 สิงหาคม 2560 98
22 ประชุมสภาองค์กรชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2560 111
23 ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 96
24 โครงการวันระลึกพระคุณแม่ 12 สิงหาคม 2560 87
25 รร.กล้วยไม้ วัยใส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 97
26 โครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 86
27 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ประจำปี 2560 92
28 ประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 105
29 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ วัดหนองชุมพล 159
30 พิธีเปิดตลาดนัดชุมชนสีเขียว ตำบลหนองชุมพล วันที่ 10 พ.ย.60 96
31 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 81
32 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำเดือนธันวาคม 2560 86
33 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็ก สพด.อบต.หนองชุมพล 100
34 ประชุมกองทุนออมบุญ (วันละบาท) อบต.หนองชุมพล ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 135
35 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 111
36 โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 150
37 อบต.หนองชุมพล จัดงาน วันชื่น คืนสุข 93
38 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2018 อำเภอเขาย้อย 102
39 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา(เขาไม้รัง) 89
40 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง โดยการมีส่วนร่วม" 133
41 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช 90
42 ประชาคมหมู่บ้าน ม.1 ประจำปี 2561 12 กุมภาพันธ์ฺ 2561 80
43 โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ม.1 ระหว่างวันที่ 12-20,27 กุมภาพันธ์ 2561 86
44 ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 103
45 โครงการปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 10 วันที่ 22 มีนาคม 2561 193
46 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านใหม่ ประจำปี 2561 อบต.บ้านใหม่ จังหวัดนครปฐม 119
47 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสิรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 154
48 ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันกีฬา งานสงกรานต์ ประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2561 137
49 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2561 78
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735