บุคลากรกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล


นางสาวศิริรัตน์  รงค์ทอง
หัวหน้าส่วนการคลัง
นายสนั่น  เติมเกาะ
นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา
 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สมาชิกสภาอบต.
นายสนั่น  เติมเกาะ
นักวิชาการศึกษา
 
สมาชิกสภาอบต.
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววาสนา  เนื้อจีน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
นายพนม เมืองเทศ
นายพนม  เมืองเทศ
คนงานทั่วไป
นางสาวศิวาพร  สีทัพ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวประนอม  พันธ์บวก
คนงานทั่วไป
นางพยุงค์  หอมกลิ่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวชญาภา  แตงเกตุ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 

นางสาวรุจิลาภา  หอมนธินีพ
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวจิตรลดา  จริตธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวพรวิไล  ดีฉ่ำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวเสถียร  หอมกลิ่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวญานิศา  กล้าหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวมินลดา  พุ่มศรี
ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวธิดารัตน์  ปี่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวพรเพ็ญ  มาศวิจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวรุ่งอรุณ  พรมเชื้อ
ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวประภัสสร  สุขสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวรัตติยา  ศรีทวี
ผู้ดูแลเด็ก
   
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สายตรงนายกอบต.

081-8504654

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735