บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
นางศศิพิมพ์  หมื่นชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานบริหารทั่วไป

เรือโททรงเดช  ดวงชื่น
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

น.ส.ปัญจารีย์ ทองลอย
นิติกรชำนาญการ
 

น.ส.ศุภานัน ขุนหมื่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
   

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   

น.ส.โสรวีร์ ดำริห์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
   

น.ส.กมลรัตน์ รอดรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
   

นายราเชน ห้อมล้อม
พนักงานขับรถยนต์
   

นายณัฐพร สุขอยู่
พนักงานขับรถยนต์
   

นางละออง อินทรีเนตร
ภารโรงงานบุคลากร
งานสวัสดิการและพัฒนา
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

น.ส.สิริวิมล ทองคำ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

น.ส.พรพิสุทธิ์ สงวนสิน
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

จ่าเอกศุภบูรณ์  บุญคล้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
   

นายณัฐพงษ์ เอมกมล
พนักงานดับเพลิง
   

- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735