โครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

การคมนาคม
     การคมนาคมภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เส้นทางการคมนาคมภายในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล มีทั้งหมด 87 สาย รวมระยะทาง 104.934 กิโลเมตร

ไฟฟ้า
     พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,382 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

ประปา
     พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ใช้บริการน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้านตำบลหนองชุมพล ครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 1,384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

การสื่อสารโทรคมนาคม
     การติดต่อสื่อสารด้านโทรศัพท์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล หมายเลขโทรศัพท์ 0-3244-7735 โทรสาร 0-3256-2360 และราษฎรบางครัวเรือนมีโทรศัพท์ประจำบ้านใช้เป็นบางส่วน โทรศัพท์สื่อสารเคลื่อนที่ (มือถือ) มีเป็นส่วนใหญ่
     โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 19  ตู้
       เฉลี่ยประชากร  252  คน/ตู้
       สถานีวิทยุชุมชน  FM 93.25 MHz  จำนวน  1  สถานี
       อินเตอร์เน็ตตำบล  จำนวน  1  แห่ง
       หอกระจายข่าว (ระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติ) 7 หมู่

แหล่งน้ำ
       แหล่งน้ำธรรมชาติ
              ลำห้วยชัฎหลังเต่า
              ลำห้วยพุมะชาง
              ลำห้วยตั้ง
              ลำห้วยพุม่วง
              ลำห้วยน้อย
              ลำห้วยวังคาง
              ลำห้วยตาโทน
              ลำห้วยหนองซอ
              ลำห้วยด้วน
              ลำห้วยไผ่บง
              ลำห้วยแขวน
              ลำห้วยหนองอีเถร
              ลำห้วยหุบลางหมี
              ลำห้วยพุท้องแมว
              ลำห้วยหุบหนามพรม
              ลำห้วยโป่งแค
       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
              สระน้ำ
              ฝายน้ำล้น
              บ่อน้ำตื้น
       คลองชลประทาน  จำนวน 1 แห่ง
       อ่างเก็บน้ำ (บ้านพุม่วง)


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735