สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล

ที่ตั้ง
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย บริเวณริมถนน รพช. สายหนองชุมพล – อู่ตะเภา เชื่อมต่อจากถนนสายเพชรเกษม จากแยกวัดโพธิ์ (บางเค็ม) ประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงลาดจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก

เนื้อที่
     ตำบลหนองชุมพล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 47.45 ตารางกิโลเมตร โดยคิดเป็นไร่ จำนวน 30,348 ไร่ ตำบลหนองชุมพล อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาย้อยประมาณ 8 กิโลเมตร

อาณาเขต
       ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเนินเขาช่องพุรังบริเวณพิกัด NQ 779667 ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยโรง จรดถนน รพช.บริเวณพิกัด NQ 798687 ไปตามถนน รพช.ถึงบริเวณพิกัด NQ 821698 ไปตามแนวเชิงเขาทาง ทิศใต้ของเขาอีบิด ไปทางทิศเหนือ ผ่านช่องเขาอีโก้ ถ้ำเขาทะลุไปทางทิศตะวันออก ตัดกับคลองประสิทธิ์ ชลการ บริเวณพิกัด NQ 855718 ไปตามลำห้วยวังหล่น บรรจบกับลำห้วยวังยาว บริเวณพิกัด NQ 876711 ผ่านหมู่บ้านเจ็ดหาบ สิ้นสุดที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเพชรเกษม บริเวณ ที่ตัดกับถนนเข้าบ้านเจ็ดหาบ พิกัด NQ 897707 รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร
       ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลห้วยโรง และตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเพชรเกษม กับถนนเข้าบ้านเจ็ดหาบ บริเวณพิกัด NQ 897707 ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเพชรเกษม ตัดกับถนนเข้าบ้านหนองเอกบริเวณพิกัด NQ 892673 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 3.5 กิโลเมตร
       ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเพชรเกษม กับถนนเข้าบ้านหนองเอก บริเวณพิกัด NQ 892673 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลสระพัง กับตำบลหนอง ชุมพล จดทางเกวียน บริเวณพิกัด NQ 868671 ไปตามช่องเขาทานตะวัน ผ่านเนิน 100 ไปทางใต้ตามแนวสันเขา ผ่านเนิน 321 ไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่เนิน 244 บริเวณพิกัด NQ 818634 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร
       ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเนิน 244 เขาหนองหญ้าปล้อง บริเวณพิกัด NQ 818634 ไปทางทิศเหนือผ่านเนิน 225 เนิน 270,เนิน 200 ไปตามแนวสันเขาสิ้นสุดที่ช่องเขาพุรังบริเวณพิกัด NQ 779667 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงลาดจากทิศตะวันตกบริเวณ หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ลาดลงสู่ทิศตะวันออกบริเวณ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินลูกรัง สามารถกักเก็บน้ำได้ดี ส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นที่ลุ่ม

ลักษณะภูมิอากาศ
     จังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดกับอ่าวไทย ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว ซึ่งตำบลหนองชุมพลก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมดังกล่าวเช่นเดียวกัน จึงทำให้สภาพอากาศเหมือนกับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยทั่วไป แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
       ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
       ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม

ประชากร
     ตำบลหนองชุมพลมีประชากรจำนวน 4,799 คน ชาย 2,356 คน หญิง 2,443 คน มีครัวเรือน 1773 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 101.13 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรเฉลี่ย 2.7 คน ต่อ 1 ครัวเรือน

หมู่บ้าน
     หมู่บ้าน มี 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
       บ้านเนิน 278 334 612 328
       บ้านหนองชุมพลล่าง 302 300 602 300
       บ้านหนองประดู่ 474 509 983 293
       บ้านหนองโพธิ์ 276 282 558 235
       บ้านหนองชุมพล 571 590 1,161 345
       บ้านพุม่วง 279 279 558 164
       บ้านชัดหลังเต่า 176 149 325 108

การปกครอง
หมู่บ้าน ชื่อผู้นำ
       บ้านเนิน นายอานนท์ จันทร์โชติ
       บ้านหนองชุมพลล่าง นางนิตยา ลังพี
       บ้านหนองประดู่ นายวิโรจน์ บุญปลูก
       บ้านหนองโพธิ์ นายเจริญ ประสาททอง
       บ้านหนองชุมพล นายสมาน กลิ่นจันทร์ (กำนัน)
       บ้านพุม่วง นายเสนาะ เตวิยะ
       บ้านชัดหลังเต่า นายยอด โต๊ะทอง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735