มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.หนองชุมพล

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Attachments:
Download this file (1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf)1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf[ ]225 Kb
Download this file (2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง).pdf)2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง).pdf[ ]259 Kb
Download this file (2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง).pdf)2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง).pdf[ ]229 Kb
Download this file (2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf)2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf[ ]208 Kb
Download this file (2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง).pdf)2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง).pdf[ ]250 Kb
Download this file (2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง).pdf)2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง).pdf[ ]227 Kb
Download this file (2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง).pdf)2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง).pdf[ ]194 Kb
Download this file (2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง).pdf)2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง).pdf[ ]216 Kb
Download this file (2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง).pdf)2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง).pdf[ ]210 Kb
Download this file (2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง).pdf)2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง).pdf[ ]210 Kb
Download this file (3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]222 Kb
Download this file (3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]227 Kb
Download this file (3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]213 Kb
Download this file (3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]208 Kb
Download this file (3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]209 Kb
Download this file (3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]190 Kb
Download this file (3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]243 Kb
Download this file (3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]237 Kb
Download this file (3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]177 Kb
Download this file (3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]227 Kb
Download this file (3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]214 Kb
Download this file (3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]238 Kb
Download this file (3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]217 Kb
Download this file (3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]247 Kb
Download this file (3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]220 Kb
Download this file (3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]212 Kb
Download this file (3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]179 Kb
Download this file (3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]174 Kb
Download this file (3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]218 Kb
Download this file (3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]223 Kb
Download this file (3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]207 Kb
Download this file (3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]207 Kb
Download this file (3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]235 Kb
Download this file (3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]192 Kb
Download this file (3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]201 Kb
Download this file (3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]207 Kb
Download this file (3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]227 Kb
Download this file (3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]219 Kb
Download this file (3701 วิศวกรโยธา.pdf)3701 วิศวกรโยธา.pdf[ ]367 Kb
Download this file (3702 สถาปนิก.pdf)3702 สถาปนิก.pdf[ ]233 Kb
Download this file (3703 นักผังเมือง.pdf)3703 นักผังเมือง.pdf[ ]236 Kb
Download this file (3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf)3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf[ ]234 Kb
Download this file (3705 วิศวกรไฟฟ้า..pdf)3705 วิศวกรไฟฟ้า..pdf[ ]236 Kb
Download this file (3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf)3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf[ ]230 Kb
Download this file (3707 นักจัดการงานช่าง.pdf)3707 นักจัดการงานช่าง.pdf[ ]182 Kb
Download this file (3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]247 Kb
Download this file (3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]226 Kb
Download this file (3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]230 Kb
Download this file (3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]184 Kb
Download this file (3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]233 Kb
Download this file (3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]209 Kb
Download this file (3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]224 Kb
Download this file (3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]204 Kb
Download this file (4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]222 Kb
Download this file (4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]165 Kb
Download this file (4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]154 Kb
Download this file (4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf)4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf[ ]176 Kb
Download this file (4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf)4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf[ ]190 Kb
Download this file (4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf)4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf[ ]171 Kb
Download this file (4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf)4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf[ ]165 Kb
Download this file (4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]162 Kb
Download this file (4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]160 Kb
Download this file (4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]156 Kb
Download this file (4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]183 Kb
Download this file (4403 จพง.สัตวบาล.pdf)4403 จพง.สัตวบาล.pdf[ ]160 Kb
Download this file (4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]148 Kb
Download this file (4501 จพง.วิทยาศาสตร์.pdf)4501 จพง.วิทยาศาสตร์.pdf[ ]131 Kb
Download this file (4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน.pdf)4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน.pdf[ ]172 Kb
Download this file (4602 พยาบาลเทคนิค.pdf)4602 พยาบาลเทคนิค.pdf[ ]165 Kb
Download this file (4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู.pdf)4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู.pdf[ ]135 Kb
Download this file (4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]157 Kb
Download this file (4605 โภชนาการ.pdf)4605 โภชนาการ.pdf[ ]159 Kb
Download this file (4606 จพง.รังสีการแพทย์.pdf)4606 จพง.รังสีการแพทย์.pdf[ ]159 Kb
Download this file (4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf)4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf[ ]128 Kb
Download this file (4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.pdf)4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.pdf[ ]131 Kb
Download this file (4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข.pdf)4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข.pdf[ ]156 Kb
Download this file (4610 สัตวแพทย์.pdf)4610 สัตวแพทย์.pdf[ ]179 Kb
Download this file (4701 นายช่างโยธา.pdf)4701 นายช่างโยธา.pdf[ ]164 Kb
Download this file (4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf)4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf[ ]155 Kb
Download this file (4703 นายช่างสำรวจ.pdf)4703 นายช่างสำรวจ.pdf[ ]156 Kb
Download this file (4704 นายช่างผังเมือง.pdf)4704 นายช่างผังเมือง.pdf[ ]165 Kb
Download this file (4705 นายช่างเครื่องกล.pdf)4705 นายช่างเครื่องกล.pdf[ ]167 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ส.ต.ท.หญิง ลำพา กายเพชร
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพล
โทร.091-9162453

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนองชุมพล


 Line อบต.หนองชุมพล

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3244-7735